Slik fungerer regnearket

Regneark

Slik fungerer regnearket

Et regneark er en tabell med rader og kolonner. Radene er nummererte og går nedover. Kolonnene er gitt navn med bokstaver fra A og utover. Denne inndelingen gjør det enkelt å lage tabeller, summere tall og få helhetsblikk på større tallmengder. Rutenetter gjør at alle tall og verdier får en referanse, noe som gjø det enkelt å behandle store mengder data. I øvelsen under lærer du også å endre på utssendet på regnearket.


Av Espen Sørmo Strømme

Publisert 19. januar 2016


Bildet under viser hovedinndelingen i et regneark:
Hvert felt i rutenettet kalles en celle. Hver enkelt celle har et navn ut fra hvor det står i rutenettet. Den øverste ruten til venstre er A1. Cellene til høyre for denne er B1,C1, D1.... Cellene under er A2,A3,A4...


Man kan bruke verdiene og teksten man har skrevet i en celle i andre celler, for eksempel ved å legge sammen eller trekke fra verdier. Syntaksen(skrivemåten) er da "=[cellereferanse][operator][cellereferanse].


Vi kan bruke dette til å summere antall ansatte fra to

bedrifter i tabellen over ved å skrive inn det følgende i en celle:


=C2+C3


Resultatet blir da summen av antall ansatte i "07 SØR AS"(26) og "3F SERVICEPARTNER AS"(9) = 35


Man kan summere opp hele rekker av tall ved å bruke funksjonen SUM (se gult felt øverst til høyre):

I dette eksemplet har vi markert tallene i kolonne "C". Dersom vi da velger "SUM" (markert med gul), vil regnearket summere aller verdiene i kollonnen i cellen under det siste tallet. Dersom du vil ha summen et annet sted kan du

1. Trykke på cellen du ønsker resultatet i

2. Trykke på sum-funksjonen

3. Velge området som skal summere.


Sum er en av mange funksjoner i regneark. Du kan bruke samme fremgangsmåte på å:

- Finne gjennomsnittsveriden for et område

- Finne antall forekomster (for eksempel telle opp antall AS i en liste av selskaper)

Øvelse: Bli kjent med regneark


I denne øvelsen prøver du ut grunnleggende funksjoner. Bruk Google eller Excel. Du lærer å summere og å endre format og utseende. Du lærer også å bruke flere ark og å lage referanser mellom celler


Last ned denne filen: Befolkning i kommunene

Last den opp i Google Sheets, eller bruk Excel. Løs følgende oppgaver:


- Hvor mange bor det i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger til sammen?

- Hvor mange bor det i Østfold? (Hint: kommuner har nummer ut fra hvilket fylke de tilhører)

- Endre bakgrunnsfargen på kolonnen med kommunenavn til grønt og endre skriften i kolonnen med antall innbyggere til kursiv

- Endre bredden på kolonnen med kommunenummer slik at den ikke blir bredere enn det som strengt tatt trengs

- Lag en ny arkfana (trykk nederst til venstre "+" "Add sheet"). Lag referanse til din hjemkommune på det andre arket ved å bruke "=". (Ikke kopier innholdet over)


Lær mer om hvordan du endrer utseende av et excelark:

- Slik lager du en kalender i Excel (eksternt innhold)


Neste leksjon